TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUITEMENT

Fandrao maty aho noho ny aminy. Aoka hanaiky ny teniny ihany isika, dia hiara-monina amintsika izy. Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. Tsy nisy vehivavy janga teo. Inona ary no homenao ahy, raha handry amiko ianao? Ary dia mbola nitomany azy ny rainy.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 47.53 MBytes

Nofiko fa indro, hono, nitsangana teo amoron’i Neily aho; 18 koa, indreo, nisy ombivavy fito matavy sady tsara tarehy niakatra avy teo Neily; ary nihinana teny amin’ny bararata ireny. Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Moa mba fantatrareo va Labana, zanakalahin’i Nahora? Inona izao ataonao izao, no dia nangala-dia tamiko baiboy ka nitondra ny zanako-vavy toy ny babo azo tamin’ny sabatra? Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany. Ary moa misy azonay handriana va ao an-tranon’ny rainao?

Ary nomeny azy ireny, dia baibly taminy izy, ka nanan’anaka taminy ravehivavy. Dia nikaroka fatratra izy, fa tsy nahita ny sampy. Moa tsy niteny taminareo va aho biboly nanao hoe: Aia sy Ana izany Ana izany ilay nahita ny ranomafana tany an-efitra, raha niandry ny borikin’i Zibona pdr izy. Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io.

  TÉLÉCHARGER SCRED CONNEXION SELEXION 99/2000 GRATUITEMENT

Baibly votre avis sur ce fichier PDF Rentrez votre texte. Hanisy soa anao tokoa Aho, ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany.

Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia ianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany. Ny hazo rehetra eo amin’ny saha dia azonao ihinanana ihany; 17 fa ny hazo fahalalana ny tsara baioly ny ratsy dia aza ihinanana; fa amin’ny andro izay ihinananao azy dia ho faty tokoa ianao.

Aza mba ho hitako anie izay hahafatesan’ny zaza. Noho izany na iza na iza hamono an’i Kaina, dia hovaliana fito eny izy. Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro.

biaboly Indro, ny bainoly tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa. Omeo ahy ny olona, fa ny fananana ento ihany babioly anao. Avy any Harana izahay. Inona izao nataonao tamiko izao?

La Bible Malgache en texte intégral

Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny. Indro, efa reko pxf misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, ka mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty. Fandrao baiboky aho noho ny aminy. Naverina ny volako, ka, indro, eo anatin’ny lasakako izany; dia ketraka ny fony, ary nifampijery amin-tahotra izy ka niresaka hoe: Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao.

  TÉLÉCHARGER ISQUINT WINDOWS

Heviteny baiboly – Document PDF

Aoka handry aminao ihany ary izy anio alina noho ny dodaiman’ny zanakao. Fa bainoly kosa Jakoba: Misotroa, ary hampisotroiko koa ny ramevanao; dia nisotro aho, ary nampisotro ny rameva koa izy.

Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama. Jehovah ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, ambino aho anio, ary asio soa Baibol tompoko.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Indro, eo an-tananao ihany ny mpanompovavinao; ataovy aminy izay sitraponao.

baiboly pdf

Lotana baiobly sy Sobala loham-pireneny sy Zibona loham-pireneny sy Ana loham-pireneny 30 sy Disona loham-pireneny sy Ezera loham-pireneny ary Disana loham-pireneny. Indro, nanonofy indray pdt ary, indreo, ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin’ny folo niankohoka teo anatrehako.

Ity no niseho voalohany. Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah baibolly.

baiboly pdf

Inona izao nataonao taminay izao?